Handelsvillkor

1. Tillämpning
1.1Tillämpning. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller alla avtal avseende Nexo Airs, CVR-nummer 35411445, (”Företaget”) försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till företagskunder.
Företaget säljer inte till privatpersoner.

2. Avtalsgrund
2.1 Avtalsgrund. Villkoren utgör tillsammans med Företagets erbjudanden och orderbekräftelser hela avtalsgrunden för Företagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till kunden (”Avtalsgrunden”). Kundens köpevillkor tryckt på beställningar eller på annat sätt anmälts till Företaget ingår inte i Avtalsgrunden.

2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg till Avtalsgrunden är endast giltiga om parterna skriftligen har samtyckt.

2.3 Rättslig status. Var och en av parterna måste omedelbart meddela medentreprenören om parten ändrar sin juridiska person, placeras i konkurs- eller rekonstruktion eller frivillig avveckling.

3. Produkter, reservdelar och tjänster
3.1 Produkter och reservdelar. Produkter och reservdelar som Företaget säljer och levererar till kunden är nya och följer dansk lagstiftning vid leverans.

3.2 Tjänster. Associerade tjänster som Företaget säljer och levererar till kunden i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar utförs på ett professionellt korrekt sätt och följer dansk lagstiftning vid leverans.

3.3 Ansvarsbegränsning. Produkter, reservdelar och relaterade tjänster som Företaget säljer och levererar till kunden är avsedda att användas i Sverige. Trots eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrunden är Företaget inte på något sätt ansvarigt för förluster eller skador som kan hänföras till användning för andra ändamål eller för användning utanför Sverige. Kunden ska ersätta Företaget i den utsträckning som Företaget kan hållas ansvarigt för sådan förlust eller skada.

4. Pris och betalning
4.1 Pris. Priset för produkter, reservdelar och relaterade tjänster följer Företagets nuvarande prislista vid den tidpunkt då Företaget bekräftar kundens beställning, såvida inte parterna har kommit överens om annat skriftligen, via e-post eller liknande. Alla priser är exklusive moms.

4.2 Betalning. När du betalar med kreditkort, PayPal eller liknande dras betalningen av när sändningen är packad och redo för sändning. Vid fakturering måste kunden betala alla fakturor för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inom 14 dagar efter leverans, såvida inte parterna har kommit överens om annat skriftligen, via e-post eller liknande.

4.3 Äganderättsförbehåll. Försäljningen förblir Företagets egendom tills hela köpeskillingen har betalats.

5. Försenad betalning
5.1 Ränta. Om kunden inte betalar en faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster i tid av skäl som Företaget inte ansvarar för, har Företaget rätt till ränta på det förfallna beloppet på 2% per månad från förfallodatum och tills betalning har gjorts.

5.2 Upphävande. Om kunden inte betalar en försenad faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inom 14 dagar efter att ha mottagit ett skriftligt krav på betalning från Företaget, har Företaget, utöver ränta enligt punkt 5.1 rätt till: (i) avbryta försäljningen av de produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som förseningen avser, (ii) avbryta försäljningen av produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för detta, och/eller (iii) hävda andra standardbefogenheter.

6. Offert, beställningar och orderbekräftelser
6.1 Offert. Företagets offert gäller i 4 veckor från det datum då erbjudandet dateras, om inte annat anges i offerten. Godkännande av erbjudanden som mottagits av Företaget efter utgången av acceptperioden är inte bindande för Företaget, såvida inte Företaget meddelar kunden annat.

6.2 Beställningar. Kunden måste skicka order för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster skriftligt till Företaget. En beställning måste innehålla följande information för varje beställd produkt, reservdel eller tjänst: (i) Ordernummer, (ii) Artikelnummer, (iii) Artikelbeskrivning, (iv) Antal, (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) Leveransdatum, (viii) Leveransadress och (ix) Leveransvillkor och e-postadress till vilken en faktura ska skickas.

6.3 Orderbekräftelser. Företaget strävar efter att skicka bekräftelse eller avslag på en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster till kunden skriftligen via e-post eller liknande senast 2 arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Bekräftelser och avslag på order måste vara skriftliga för att binda Företaget.

6.4 Ändra order. Kunden får inte ändra en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster utan Företagets skriftliga medgivande.

6.5 Inkonsekventa villkor. Om Företagets bekräftelse på en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inte stämmer överens med kundens order eller Avtalsgrunden, och kunden inte vill acceptera de inkonsekventa villkoren, måste kunden meddela Företaget detta skriftligen inom 3 arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen. Annars är kunden bunden av orderbekräftelsen.

7. Leverans
7.1 Leveransvillkor. Företaget levererar alla sålda produkter och reservdelar enligt Incoterms DAP2020.

7.2 Leveranstid. Kopplingar och slangar skickas inom 24 timmar på vardagar och levereras 1-3 dagar därefter. Kompressorer skickas enligt avtal med köparen, men levereras senast en vecka efter bekräftad beställning.

7.3 Undersökning. Kunden måste inspektera alla produkter, reservdelar och relaterade tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en defekt som kunden vill åberopa måste det omedelbart meddelas Företaget skriftligen. Om ett fel eller en defekt som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart meddelas skriftligen till Företaget kan det inte göras gällande senare.

7.4 Returrätt.
Standardkompressorer och kopplingar/slangar: Ingen returrätt om inte ett skriftligt avtal har uppnåtts. Speciella kompressorer och kopplingar/slangar som inte finns i standardprogrammet (som visas på webbplatsen): Ingen returrätt.

8. Försenad leverans
8.1 Meddelande. Om Företaget förväntar sig en försening i leveransen av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster, informerar Företaget kunden om det och anger samtidigt orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.

8.2 Upphävande. Om Företaget inte levererar produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inom 14 dagar från den överenskomna leveranstiden av skäl som kunden inte ansvarar för och leveransen inte sker inom en rimlig tidsfrist på minst 14 dagar, kan kunden avbryta beställningen eller beställningarna som påverkas av förseningen, utan föregående skriftligt meddelande, via e-post eller liknande, till Företaget. Kunden har inga andra rättigheter med anledning av försenad leverans.

9. Garanti
9.1 Garanti. VFöretaget garanterar att produkter, reservdelar och relaterade tjänster är fria från väsentliga fel och brister i design, material och utförande i 12 månader efter leverans. För delar som byts ut under garantin är garantiperioden 12 månader från utbytet, dock högst 24 månader från originalleveransen.

9.2 Undantag. Företagets garanti täcker inte slitdelar som lager, kolvringar och packningar och fel eller brister orsakade av: (i) allmänt slitage, (ii) lagring, installation, användning eller underhåll i strid med Företagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller ändring utförd av någon annan än Företaget, och (iv) andra förhållanden som Företaget inte ansvarar för.

9.3 Om kunden upptäcker ett fel eller en brist i garantiperioden som kunden vill åberopa, måste det omedelbart meddelas företaget skriftligen. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart meddelas skriftligen till Företaget kan det inte göras gällande senare. Kunden måste förse Företaget med den information om rapporterat fel eller brist som Företaget begär.

9.4 Undersökning. Inom rimlig tid efter att Företaget har mottagit ett meddelande från kunden om ett fel eller en brist och granskat fordran, meddelar Företaget kunden om felet eller bristen täcks av garantin. å begäran måste kunden skicka defekta delar till Företaget. Kunden bär kostnaden och risken för delar under transport till Företaget. Företaget bär kostnaden och risken för delar under transport till kunden om felet eller defekten täcks av garantin.

9.5 Åtgärd. Inom rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden i enlighet med avsnitt 9.4 att ett fel eller en brist täcks av garantin, åtgärdar Företaget felet eller bristen genom att: (i) byta ut eller reparera defekta delar, eller (ii) skicka delar till kunden för kundens eget byte eller reparation.

9.6 Upphävande. Om Företaget inte åtgärdar ett fel eller en brist som täcks av garantin inom rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden i enlighet med avsnitt 9.4, av skäl för vilka kunden inte är ansvarig och felet eller bristen inte har åtgärdats inom en rimlig tidsperiod på minst 30 dagar, kan kunden annullera beställningen eller beställningarna som påverkas av felet eller bristen utan förvarning genom skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har inga andra rättigheter avseende fel eller brister i produkter, reservdelar eller relaterade tjänster än de som uttryckligen anges i avsnitt 9.

10. Ansvar
10.1 Ansvar. Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och utelämnanden enligt tillämplig lag med de begränsningar som följer av Avtalsgrunden.

10.2 Produktansvar. Företaget ansvarar för produktansvar för levererade produkter och reservdelar, i den utsträckning sådant ansvar följer av bindande lagstiftning. Kunden måste ersätta Företaget i den utsträckning att Företaget kan ådra sig produktansvar i tillägg.

10.3 Ansvarsbegränsning. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrunden får Företagets totala ansvar gentemot kunden inte överstiga priset på varorna.

10.4 Indirekta förluster. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrunden är Företaget inte ansvarigt gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förluster av produktion, försäljning, vinst, tid eller goodwill.

10.5 Force majeure. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrunden är Företaget inte ansvarigt gentemot kunden för bristande fullgörande av skyldigheter som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten varar så länge som force majeure varar. Force majeure anses vara förhållanden utanför Företagets kontroll och som Företaget inte borde ha förutsett vid ingåendet av avtalet. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, epidemi, vandalism och arbetstvister.

11. Immateriella rättigheter
11.1 Äganderätt. Det fullständiga ägandet av alla immateriella rättigheter relaterade till produkter, reservdelar och relaterade tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätt, tillhör Företaget.

11.2 Intrång. Om levererade produkter eller reservdelar kränker tredje parts immateriella rättigheter måste Företaget på egen bekostnad: (i) säkerställa kunden rätten att fortsätta använda produkterna eller reservdelarna som gör intrång, (ii) modifiera de intrångande produkterna eller reservdelarna så att de inte längre gör intrång, (iii) ersätta intrångande produkter eller reservdelar med några som inte gör intrång, eller (iv) återköpa de intrångande produkterna eller reservdelarna till det ursprungliga nettoköpspriset minus 10% per år sedan leverans. Kunden har inga andra rättigheter med anledning av intrång i tredje parts immateriella rättigheter för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster.

12. Konfidentialitet
12.1 Röjande och utnyttjande. Kunden får inte vidarebefordra eller använda eller göra det möjligt för andra att använda Företagets affärshemligheter eller andra uppgifter av något slag som inte är allmänt tillgängliga.

12.2 Skydd. Kunden får inte felaktigt erhålla eller försöka få kunskap om eller tillgänglighet av Företagets konfidentiella information som beskrivs i avsnittet 12.1. Kunden måste hantera och lagra informationen ordentligt för att förhindra att den av misstag kommer till andras kunskap.

12.3 Varaktighet. Kundens skyldigheter enligt avsnitt 12.1-12.2 gäller under parternas handel och utan tidsbegränsning efter avslutad handel, oavsett orsaken till upphörandet.

13. Behandling av personligt identifierbar information
13.1 Behandling. Företaget behandlar personuppgifter med vederbörlig iakttagande av dataskyddsförordningen och -lagen. Mer information finns på Företagets webbplats.

14. Tillämplig lag och domstols behörighet
14.1 Tillämplig lag. Parternas handel är i alla avseenden underkastad dansk lag.

14.2 Domstols behörighet. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas handel måste avgöras av en dansk domstol.